Teenused

Ehitus- ja tehniline ekspertiis

29.04.2014

Viime läbi ehitustehnilise ekspertiisi (Ehitise audit):

(vastavalt MKM määrusega 24.09.2015.a. nr. 116 „Ehitise auditi tegemise kord")

 

- Enne hoone rekonstrueerimist, kapitaalremonti või enne ostu/müügi tehingut.

- Objekti tehnilise seisukorra määramiseks enne ekspluatatsiooni üleandmist.
- Eesmärgiga selgitada välja avariide põhjused ning määrata kinnisvaraobjektile veeuputamisega, tulekahjuga jne.

  põhjustatud kahju suurus.
- Lahkarvamuste korral tellija ja töövõtja vahel, mis on seotud teostatavate ehitus- või remonditööde mahtudega

   ja maksumusega.
- Konstruktsioonides, kommunikatsioonides defektide ja ehituspraaki tuvastamise eesmärgil.
- Hoone ruumides ja konstruktsioonides hallituse ja majavammi tekkimise põhjuste tuvastamiseks.
- Küttesüsteemi, konditsioneerimise või ventilatsiooni süsteemide töös puuduste tuvastamise eesmärgil.
- Eesmärgiga määrata ehituse (remondi) reaalsed töömahud ja koostada nendele töödele sõltumatu eelarve.

 

Ehitustehniline ekspertiis on vajalik:

 

1. Hoone tehnilise seisundi hindamiseks, hoone omaduste kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks määramiseks ning ehitusobjektide hetkeseisundi hindamiseks. Peale selle võimaldab hoonete tehniline jälgimine aitab tundma õppida hoone konstruktsioonides ja vundamendis esinevaid protsesse, selgitada välja nende hoonete konstruktsioonimaterjalide tegelikke kasutusomadusi ning analüüsida nende vastavust tehnilistele nõuetele.

 

2. Juhul kui hoone oli ehitatud ilma teostusdokumentatsiooni, või mõni muu põhjusel see puudub siis kasutusluba saamiseks tuleb läbi viia objekti täieliku tehnilist ekspertiisi. Ekspertiisiga saab kindaks määrata kui täpselt ehitatud hoone vastab projektile, ehitus- ja tuleohutusnormidele ning kui turvaliseks see jääb ekspluatatsioonil.

 

3. Kindlustatud vara kahjustamise korral ja kui kindlustusseltsiga või kahjustuste tekitajaga tekivad vaidlused kindlustushüvitise suuruse suhtes, on konflikti lahendamise kõige tõhusamaks viisiks sõltumatu hindamine.

 

4. Töövõtja ja tellija vaheliste lahkarvamuste ja naabritevaheliste konfliktide lahendamiseks, kohtuasjades ning kindlustuslepingute sõlmimisel. Ehitusekspert selgitab välja teostatud mõõtmiste, uuringute, ehitusmaterjalide tulemusi ekspertiisi ja spetsiaalsete insenerarvutuste abil tööde tehnoloogia rikkumisi, kehtivate normatiivdokumentide nõuete mittejärgimist ja projektdokumentidele mittevastavust. Kõiki eespool nimetatud töid kajastatakse ekspertarvamuses.

 

5. Omandatava kinnisvara tehnilise seisukorra hindamiseks.

 

6. Hoone konstruktsioonides, seinte, lae ja põranda pindadel hallitusega ja majavammiga kahjustuste tekkimise põhjuste väljaselgitamiseks. Kontrolli tulemuste alusel koostatakse tehnilist aruannet, mis sisaldab ka nõuandeid kahjustuste põhjuste likvideerimiseks.

 

7. Küttesüsteemi, konditsioneerimise või ventilatsiooni süsteemide töös probleemide puhul insener teostab süsteemi ja seadmete ülevaatust, ning annab vajalike nõuandeid, mis aitavad süsteemide tööd korrastada.

 

8. Eelarvete analüüsiks, mis hõlmab:

 

- Kõigi eelarves sisalduvate tööde vajalikkuse kontrollimine.
- Eelarves ettenähtud ehitusmaterjalide kasutamise vajaduse kontrollimine.
- Eelarves ettenähtud materjalikoguse ja eelarves märgitud töömahtude kontrollimine.

 

 

>